PROTECTION - BLACK TOURMALINE BRACELET

PROTECTION - BLACK TOURMALINE BRACELET

Regular price $20 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Handmade

Stretchable elastic diffuser bracelet  

One size fits most

7”

8mm natural beads

 

Black Tourmaline 

PROTECTION - GROUNDING - DETOXIFICATION

PL

 Wykonane ręcznie

Elastyczna bransoletka

Jeden rozmiar pasuje do większości

 7 ”

8mm naturalne kamienie szlachetne

Czarny turmalin

OCHRONA - UZIEMIENIE - DETOKSYKACJA 

Black Tourmaline is a protective stone which repels and blocks negative energies and psychic attack.  Black Tourmaline also aids in the removal of negative energies within a person or a space.  Black Tourmaline will cleanse, purify, and transform dense energy into a lighter vibration.   

A popular metaphysical stone, Black Tourmaline is also great for grounding.  It balances, harmonizes, and protects all of the Chakras.  Use Black Tourmaline to protect against electromagnetic "smog" (i.e. cell phones, computers, etc), radiation, noise sensitivity and other such disturbances.  Black Tourmaline can be used as an aid to remove fear and boost self-confidence.

 Black Tourmaline has a calming effect when needed, grounding flighty or scattered energies into the earth.  Those who face challenges from negativity, frequent worrying, and/or OCD can work with Black Tourmaline to help heal these issues.  Carry a piece of Black Tourmaline in your pocket to increase physical vitality throughout your day.  Meditation with Black Tourmaline can enhance the integration of insights and visions into one's daily life.

Physically, Black Tourmaline helps to strengthen the immune system, balance the left and right hemispheres of the brain, and detoxify the body.  Black Tourmaline is very helpful when dealing with illnesses of the lungs such as bronchitis, emphysema, pneumonia and Pleurisy.  Black Tourmaline is a must for any medicine bag and is great for body layouts.

 

Please keep in mind that your bracelet is made from natural materials so it may vary slightly from the picture. It is unique just like you! The best way to put on your bracelet is to simply roll it onto your wrist.

GENERAL:

All items are handmade in the USA, cleansed with white sage, Palo Santo and charged in the moonlight or with selenite prior to shipment. Once received the item is ready to be cleansed by your method of choice and activated with intent.

*****FAQ's*****

Can I wear my jewelry in water? 

We do not recommend that you wear your jewelry in water or get it wet. Overtime, water and moisture can damage break down the stringing materials used to create your piece and cause it to break. 

How often should I cleanse my jewelry? 

We recommend cleansing your jewelry when it begins to feel heavy. As a general guideline, cleanse your jewelry every 5-7 days to keep your crystals at their highest vibration possible. We recommend you trust your intuition and go with what feels that best. 

I just received my crystals. Now what do I do? 

First you want to cleanse your crystals. Then you want to set your intention for your crystal or jewelry. Once you’ve done both of those things, you can then begin working with or wearing the item.

What wrist should I wear my bracelet on? 

The left side of your body is your receiving side and also deals with your internal self. This is where your habits, motivation and emotions reside. When you wear jewelry on this side of your body, you can make necessary internal shifts or invite specific energy into your life. 

The right side of your body is your action side or giving side. Wearing crystals on the right side aids in your productivity and controls the energy you put out into the world. 

This is just an example, always trust your intuition and do what feels best to you!

PL

Czarny Turmalin jest kamieniem ochronnym, który odpycha i blokuje negatywne energie oraz atak psychiczny. Czarny turmalin pomaga również w usuwaniu negatywnych energii w osobie lub w przestrzeni. Czarny Turmalin oczyści, oczyści i przekształci gęstą energię w lżejsze wibracje.

Popularny kamień metafizyczny, Czarny Turmalin, doskonale nadaje się również do uziemienia. Równoważy, harmonizuje i chroni wszystkie czakry. Użyj czarnego turmalinu, aby chronić przed elektromagnetycznym „smogiem” (tj. Telefonami komórkowymi, komputerami itp.), Promieniowaniem, wrażliwością na hałas i innymi tego rodzaju zakłóceniami. Czarny turmalin może być stosowany jako pomoc w usuwaniu strachu i zwiększaniu pewności siebie.

Czarny Turmalin działa uspokajająco w razie potrzeby, uziemiając słabe lub rozproszone energie do ziemi. Ci, którzy stają w obliczu wyzwań wynikających z negatywności, częstych zmartwień i / lub OCD, mogą współpracować z Black Tourmaline, aby pomóc wyleczyć te problemy. Noś kawałek Czarnego Turmalinu w kieszeni, aby zwiększyć witalność fizyczną przez cały dzień. Medytacja z Czarnym Turmalinem może poprawić integrację spostrzeżeń i wizji w życiu codziennym.

Fizycznie czarny turmalin pomaga wzmocnić układ odpornościowy, zrównoważyć lewą i prawą półkulę mózgu i odtruć ciało. Czarny turmalin jest bardzo pomocny w przypadku chorób płuc, takich jak zapalenie oskrzeli, rozedma płuc, zapalenie płuc i zapalenie opłucnej. Czarny turmalin jest koniecznością dla każdej torby medycznej i doskonale nadaje się do układów ciała.

Pamiętaj, że twoja bransoletka jest wykonana z naturalnych materiałów, więc może się nieznacznie różnić od tego na zdjęciu. Jest wyjątkowy tak jak Ty! Najlepszym sposobem na założenie bransoletki jest po prostu przetoczenie jej na nadgarstek.

 Wszystkie przedmioty są ręcznie robione w USA, przed wysyłką oczyszczone białą szałwią, Palo Santo i naładowane w świetle księżyca lub selenitem. Po otrzymaniu przedmiot jest gotowy do wyczyszczenia wybraną metodą i aktywowany celowo.

 

***** FAQ *****

Czy mogę nosić biżuterię w wodzie?

Nie zalecamy noszenia biżuterii w wodzie ani zamoczenia jej. Poczasie, woda i wilgoć mogą uszkodzić materiały  użyte do stworzenia elementu i spowodować jego pęknięcie.

Jak często powinienem czyścić biżuterię?

Zalecamy oczyszczenie biżuterii, gdy zacznie ona być ciężka. Jako ogólną wskazówkę, czyść biżuterię co 5-7 dni, aby utrzymać kryształy na możliwie najwyższym poziomie wibracji. Zalecamy zaufać intuicji i wybrać to, co najlepiej się czuje.

Właśnie otrzymałem moje kryształy. Co mam teraz zrobić?

Najpierw chcesz oczyścić swoje kryształy. Następnie chcesz ustawić swój zamiar dla kryształu lub biżuterii. Po wykonaniu obu tych czynności możesz rozpocząć pracę z tym produktem lub nosić go.

Na jakim nadgarstku powinienem nosić bransoletę?

Lewa strona twojego ciała jest stroną przyjmującą, a także zajmuje się twoim wewnętrznym ja. Tutaj mieszkają twoje nawyki, motywacja i emocje. Kiedy nosisz biżuterię po tej stronie ciała, możesz wprowadzać niezbędne zmiany wewnętrzne lub zapraszać określoną energię do swojego życia.

Prawa strona ciała jest stroną działania lub dawania. Noszenie kryształów po prawej stronie zwiększa produktywność i kontroluje energię emitowaną na świat.

To tylko przykład, zawsze ufaj swojej intuicji i rób to, co dla ciebie najlepsze!