Lava Moon Sister

Lava Moon Sister

Regular price $20 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Lava Stone 

REBIRTH - STRENGTH - COURAGE

Handmade 

Stretchable elastic diffuser bracelet  

One size fits most

 7”

8mm natural beads

Lava Stone is a grounding stone that strengthens one's connection to Mother Earth.

It gives us strength and courage, allowing us stability through times of change.  It provides guidance and understanding in situations where we may need to "bounce back".

A calming stone, it is very useful in dissipating anger.  It promotes positive changes where needed in behavioral issues.

Lava Stone enhances fertility.

In addition, Lava Stone is a wonderful aromatherapy essential oil diffuser.  Simply add a few drops of your favorite essential oil and enjoy the added therapeutic benefits it brings.

Please keep in mind that your bracelet is made from natural materials so it may vary slightly from the picture. It is unique just like you! The best way to put on your bracelet is to simply roll it onto your wrist. 

Please keep in mind that your bracelet is made from natural materials so it may vary slightly from the picture. It is unique just like you! The best way to put on your bracelet is to simply roll it onto your wrist. 

GENERAL:

All items are handmade in the USA, cleansed with white sage, Palo Santo and charged in the moonlight or with selenite prior to shipment. Once received the item is ready to be cleansed by your method of choice and activated with intent.

*****FAQ's*****

Can I wear my jewelry in water? 

We do not recommend that you wear your jewelry in water or get it wet. Overtime, water and moisture can damage break down the stringing materials used to create your piece and cause it to break. 

How often should I cleanse my jewelry? 

We recommend cleansing your jewelry when it begins to feel heavy. As a general guideline, cleanse your jewelry every 5-7 days to keep your crystals at their highest vibration possible. We recommend you trust your intuition and go with what feels that best. 

I just received my crystals. Now what do I do? 

First you want to cleanse your crystals. Then you want to set your intention for your crystal or jewelry. Once you’ve done both of those things, you can then begin working with or wearing the item.

What wrist should I wear my bracelet on? 

The left side of your body is your receiving side and also deals with your internal self. This is where your habits, motivation and emotions reside. When you wear jewelry on this side of your body, you can make necessary internal shifts or invite specific energy into your life. 

The right side of your body is your action side or giving side. Wearing crystals on the right side aids in your productivity and controls the energy you put out into the world. 

This is just an example, always trust your intuition and do what feels best to you!PL


Wykonane ręcznie

Elastyczna bransoletka

Jeden rozmiar pasuje do większości

 7 ”

8mm naturalne kamienie szlachetne 


Kamień wulkaniczny

ODRODZENIE - WYTRZYMAŁOŚĆ - ODWAGA


Kamień wulkaniczny jest kamieniem uziemiającym, który wzmacnia połączenie z Matką Ziemią.

Daje nam siłę i odwagę, umożliwiając nam stabilność w czasach zmian. Zapewnia wskazówki i zrozumienie w sytuacjach, w których konieczne może być „odbicie”.

Kamień uspokajający, jest bardzo przydatny w rozpraszaniu gniewu. Promuje pozytywne zmiany w razie potrzeby w kwestiach behawioralnych.

Kamień wulkaniczny zwiększa płodność.

Ponadto  to wspaniały dyfuzor olejków aromatycznych. Po prostu dodaj kilka kropli swojego ulubionego olejku i ciesz się dodatkowymi korzyściami terapeutycznymi.

Pamiętaj, że twoja bransoletka jest wykonana z naturalnych materiałów, więc może się nieznacznie różnić od tego na zdjęciu. Jest wyjątkowy tak jak Ty! Najlepszym sposobem na założenie bransoletki jest po prostu przetoczenie jej na nadgarstek.

Wszystkie przedmioty są ręcznie robione w USA, przed wysyłką oczyszczone białą szałwią, Palo Santo i naładowane w świetle księżyca lub selenitem. Po otrzymaniu przedmiot jest gotowy do wyczyszczenia wybraną metodą i aktywowany celowo.

***** FAQ *****

Czy mogę nosić biżuterię w wodzie?

Nie zalecamy noszenia biżuterii w wodzie ani zamoczenia jej. Po czasie, woda i wilgoć mogą uszkodzić materiały  użyte do stworzenia elementu i spowodować jego pęknięcie.

Jak często powinienem czyścić biżuterię?

Zalecamy oczyszczenie biżuterii, gdy zacznie ona być ciężka. Jako ogólną wskazówkę, czyść biżuterię co 5-7 dni, aby utrzymać kryształy na możliwie najwyższym poziomie wibracji. Zalecamy zaufać intuicji i wybrać to, co najlepiej się czuje.

Właśnie otrzymałem moje kryształy. Co mam teraz zrobić?

Najpierw chcesz oczyścić swoje kryształy. Następnie chcesz ustawić swój zamiar dla kryształu lub biżuterii. Po wykonaniu obu tych czynności możesz rozpocząć pracę z tym produktem lub nosić go.

Na jakim nadgarstku powinienem nosić bransoletę?

Lewa strona twojego ciała jest stroną przyjmującą, a także zajmuje się twoim wewnętrznym ja. Tutaj mieszkają twoje nawyki, motywacja i emocje. Kiedy nosisz biżuterię po tej stronie ciała, możesz wprowadzać niezbędne zmiany wewnętrzne lub zapraszać określoną energię do swojego życia.

Prawa strona ciała jest stroną działania lub dawania. Noszenie kryształów po prawej stronie zwiększa produktywność i kontroluje energię emitowaną na świat.

To tylko przykład, zawsze ufaj swojej intuicji i rób to, co dla ciebie najlepsze!